ایران
3,691,432
تایید شده
0
تایید شده (در 24 ساعت)
88,800
فوت شده
0
فوت شده (در 24 ساعت)
3,256,856
بهبودیافته
345,776
اکنون مبتلا