ایران
3,140,129
تایید شده
0
تایید شده (در 24 ساعت)
83,473
فوت شده
0
فوت شده (در 24 ساعت)
2,797,105
بهبودیافته
259,551
اکنون مبتلا