پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸
بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی از 100هزار میلیارد رد شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی از 100هزار میلیارد گذشت بدهی های دولت به بانک مرکزی در یک سال گذشته بیش از 64 درصد افزایش یافته...