14 تصمیم مهم کسب و کارها در دوران کرونا

14 تصمیم مهم کسب و کارها در دوران کرونا 14 تصمیم مهم کسب و کارها در دوران کرونا از زبان معاون اقتصادی رئیس جمهور : ایشان گفتند درمورد کسب و کارهایی که در دوران کرونا آسیب دیده اند 14 تصمیم گرفته ایم که 9 مورد درباره تمامی کسب و کارها است ،…